Top quark pair production near threshold: single/double distributions and mass determination

Author(s): Wan-Li Ju, Guoxing Wang, Xing Wang, Xiaofeng Xu, Yongqi Xu, Li Lin Yang

Preprint Number: IPPP/20/10