Practical Jet Flavour Through NNLO

Author(s): Simone Caletti, Andrew J. Larkoski, Simone Marzani and Daniel Reichelt

Preprint Number: IPPP/22/27